Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Exhibitions at Austriackie Forum Kultury

Austriackie Forum KulturyPL

RETHINKING PHOTOGRAPHY — relatywizacja obiektu we wspóczesnej fotografii

18 Sep – 14 Nov 2003
Austriackie forum kultury w Warszawie zaprasza na wernisa˝ prac galerii FOTOHOF z Salzburga, który potrwa do 14.11.2003

G∏ównym tematem wystawy jest pytanie o fotografowany przedmiot: w jaki sposób przedstawiony na zdj´ciu obiekt mo˝e zostaç uwolniony od swojej rzeczywistej roli? W jaki sposób jego rola si´ zmienia? Jak zachowuje si´ fotografia wobec obiektów „niematerialnych“ i jakie nowe obiekty mo˝e ona stworzyç?
FOTOHOF
Niezwyk∏a popularnoÊç fotografii w ˝yciu codzie… more