Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Mask of Japan

Nobuyoshi Araki » Akane Asaoka » Naoya Hatakeyama » Fuyuki Hattori » Miyako Ishiuchi » Kenro Izu » Youmei Kawai » Kazuo Kitai » Hideo Kobayashi » Makiko Koie » Taiji Matsue » Ryuji Miyamoto » Yasumasa Morimura » Daidō Moriyama » Shigeyosi Ohi » Yuji Ono » Yuki Onodera » Toshio Shibata » Jun Shiraoka » Issei Suda » Hiroshi Sugimoto » Kunié Sugiura » Ryudai Takano » Toshihiro Yashiro » Tomoko Yoneda »

Exhibition: 12 Dec 2003 – 12 Jan 2004

Aura Gallery

A1 Qikeshu Creative Park No.55 Banjieta Rd
100015 Beijing

+86-10-51077592


www.aura-art.com

Tue-Sat 10-18 +

Opening: 12 Dec 2003, 6pm Aura Gallery is pleased to announce exhibition of Japanese comtemprary photography "Mask of Japan" by artists Araki Nobuyoshi,Hatakeyama Naoya, Moriyama Daido,Hiroshi Sugimoto, Onodera Yuki etc.