Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

RETHINKING PHOTOGRAPHY — relatywizacja obiektu we wspóczesnej fotografii

Inge Dick » Tamara Horáková » AN Te Liu » Ewald Maurer » Sabine Bitter & Helmut Weber »

Exhibition: 18 Sep – 14 Nov 2003

Austriackie Forum Kultury

ul. Prozna 8
00-950 Warszawa

+48 22-6209620/21


www.austria.org.pl

Austriackie forum kultury w Warszawie zaprasza na wernisa˝ prac galerii FOTOHOF z Salzburga, który potrwa do 14.11.2003 G∏ównym tematem wystawy jest pytanie o fotografowany przedmiot: w jaki sposób przedstawiony na zdj´ciu obiekt mo˝e zostaç uwolniony od swojej rzeczywistej roli? W jaki sposób jego rola si´ zmienia? Jak zachowuje si´ fotografia wobec obiektów „niematerialnych“ i jakie nowe obiekty mo˝e ona stworzyç? FOTOHOF Niezwyk∏a popularnoÊç fotografii w ˝yciu codziennym i wspó∏czesnej sztuce, a tak˝e powszechna zgoda na to, by traktowaç jà jedynie jako form´ przekazywania informacji by∏y punktem wyjÊcia wystawy Rethinking Photography. "Fotografie sà niczym dyskretni pos∏aƒcy, którzy przekazujà wiadomoÊç i odsuwajà si´ na dalszy plan, by swojà obecnoÊcià nie przeszkadzaç odbiorcy, skupionemu na treÊci." (John Hilliard) W pracach "Bande test orange" autorstwa Tamary Horákovej i Ewalda Maurera widzimy zaledwie Êlady pierwotnego obiektu. Niewielki wycinek obiektu zosta∏ przeznaczony do próbnego naÊwietlenia a nast´pnie wielokrotnie opracowany przy pomocy rozmaitych narz´dzi, dzi´ki czemu powstawa∏y zupe∏nie nowe obiekty. Dzi´ki cyfrowej i analogowej obróbce fotografii [rozciàganiu i obracaniu zdj´cia przy pomocy technik komputerowych i ponownemu fotografowaniu otrzymanego w ten sposób obrazu], obiekt prezentowany jest jako przedmiot realny, by w chwil´ potem staç si´ podk∏adem dla obrazu wygenerowanego przez komputer. Inge Dick w serii "Bleu du Ciel" stara si´ uprzedmiotowiç niematerialnoÊç nieba. Bezchmurne niebo zawiera w sobie wszystkie skale kolorów: od bieli, którà zawdzi´cza letniemu s∏oƒcu, do g∏´bokiego granatu nocy — kolor staje si´ w∏asnoÊcià, która okreÊla niebo. Powi´kszenie jednego piksela jeszcze bardziej zwiàzuje kolor z powierzchnià i z formà piksela, kwadratem. W ten sposób zjawisko natury przedstawione zostaje w sposób artystyczny, jako monochrom. Herwig Kempinger zainteresowa∏ si´ dynamicznà stronà nieba: wypi´trzaniem si´ formacji chmur. Z okna na poddaszu fotografuje ciàgle ten sam fragment firmamentu, a potem, przy pomocy technik komputerowych, zag´szcza bogactwo naturalnych wariacji do niespotykanych w przyrodzie obrazów. T∏o, które ze swej natury powinno uwypuklaç obrazy, jest g∏ównym tematem prac Günthera Selichara. Selichar, starajàc si´ prze∏amaç rzeczywistà rol´ t∏a, stawia je w centrum obrazu, którego reszta zredukowana zostaje do obramowania. Praktyczna wartoÊç monitora zostaje zastàpiona przez jego obraz. "Superbooks" autorstwa Sabine Bitters i Helmuta Webersa to uj´cia pustych pomieszczeƒ dawnej Biblioteki Miasta Wiednia. Fotografowanie przedmiotów od do∏u, staranne kadrowanie zdj´ç oraz ich przeÊwietlenie zamienia przejÊcia mi´dzy rega∏ami i same rega∏y w puste ulice mi´dzy modernistycznymi "Superblocks". Wahanie si´ mi´dzy tym, co wewnàtrz, a tym, co na zewnàtrz, mi´dzy konturem a bry∏à jest sednem nowego spojrzenia na stare meble. Dzi´ki relatywizacji fotografowany obiekt nie jest ju˝ jedynym tematem zdj´cia. W tym przypadku nie mo˝na tak˝e mówiç o „dyskrecji pos∏aƒca” Ruth Horak, ur. 1972, historyk sztuki, ma na swoim koncie liczne wystawy i publikacje dotyczàce wspó∏czesnej fotografii. Od wielu lat wspó∏pracuje z Galerià Fotohof. W Forum Stadtpark prowadzi wydzia∏ do spraw fotografii. Od 2003 roku, wspólnie z Hermanem Huberem, kieruje wiedeƒskà Artspace. ____Deutsch____ Das österreichische kulturforum warschau lädt Sie zur Austellung der Galerie FOTOHOF aus Salzburg, die bis 14.11.2003 dauern wird. Die Ausstellung thematisiert die Frage nach dem Objektbezug: Wie kann das fotografierte Objekt von seinem Realitätswert gelöst werden, und wie verändert sich dadurch seine Rolle? Wie verhält sich die Fotografie gegenüber immateriellen "Objekten" bzw. welche "neuen" Objekte kann sie hervorbringen?