Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Nippon Kobo. Sguardi sul Giappone

Nobuyoshi Araki » Naoya Hatakeyama » Eikoh Hosoe » Miyako Ishiuchi » Ihei (Ihee) Kimura » Taiji Matsue » Ryuji Miyamoto » Daidō Moriyama » Ikkō Narahara » Hiroshi Sugimoto » Shômei Tômatsu » Shoji Ueda » Hiroshi Yamazaki »

Exhibition: 1 Jul – 6 Sep 2009

FORMA Centro Internazionale di Fotografia

Piazza Tito Lucrezio Caro, 1
20136 Milano

Fondazione FORMA per la Fotografia

Via Meravigli, 5
20123 Milano

+39 02-58118067


www.formafoto.it

Tue-Sat 11-20