Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

CHIKAKU. Tiempo y memoria en Japón. Arte japonés contemporáneo

Rieko Hidaka » Takashi Ito » Emiko Kasahara » Atsushi Kawamata » Motohiko Kotani » Yayoi Kusama » Hiroyuki Moriwaki » Daidō Moriyama » Motohiko Odani » Taro Okamoto » Yoko Ono » Yutaka Sone » Hiroshi Sugimoto » Nakahira Takuma » Minh-ha Trinh » Miwa Yanagi »

Exhibition: 7 Oct 2005 – 22 Jan 2006

MARCO. Museo de Arte Contemporánea de Vigo

Príncipe, 54
36202 Vigo

MARCO. Museo de Arte Contemporänea de Vigo

Principe, 54
36202 Vigo

986-113900


www.marcovigo.com

Tue-Sat 11-20