Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

62761232

HE An » LU Chunsheng » YANG Fudong » ZHENG Guogu » ZHU Jiangbo » HU Jieming » CHEN Shaoxiong » LIU Wei (*1972) » ZHOU Xiaohu » JIANG Zhi » & others

Exhibition: – 20 Sep 2004

BizArt Art Center

50 Moganshan Road 50
Shanghai

+86-21-62775358


www.biz-art.com

Mon-Sat 11-18

Organizer: BizArt Art Center Oriental Morning Post Curatorial Team: Yang Zhenzhong, Xu Zhen, Jin Feng, Tang Maohong and Huang Kui Artist: Shao Yi, Yang Qingqing, Fei Pingguo, Liu Jianhua, Jiang Zhi, Yang Fudong, Lu Chunsheng,Hu Jieming, Ding Yi, Mao Dou, Fan Mingzhu, Lao Mao, Chen Shaoxiong, Zheng Guogu, Liu Wei, He An, Zhu Yu, Chen Xiaoyun, Fei Dawei, Gen Jianyi, Xiang Liqing, Zhang Ding, Xu Tan, Liu Weijian, Zhou Tao, Lao Jinfeng, Yu Ji, Ba Zhennong, Jin Jiangbo, Zhang Qing, Wang Xingwei, Ni Jun, Song Tao, Zhou Zixi, Jia Bu, Shi Yong, Shi Qing, Kan Xuan, Zhou Xiaohu 62761232 is the telephone number for a courier in Shanghai. From September 10 to September 20, from 10a.m to 10pm no matter were you are in the city you will be able to have an exhibition brought in front of you. (Shanghai center is free; if you live outside the central ring you need to pay for the courier fee) What is the position of contemporary art in Shanghai? In this landscape of economic and social changes, contemporary art is under a continuum change. With this unusual art event, we breack the common exhibition mode and will solve a problem that public face when confronting with an exhibition. This exhibition is curated by a team of artists from Shanghai and will collect artworks from 40 artists from all around china: Ding Yi. Fei Dawei, Xu Tan, Yang Zhenzhong, Yang Fudong, Xu Zhen, Hu JIeming, Song Tao, Chen Xiaoxiong, Xiang Liqing, Fei Pingguo, Zheng Guogu, Liu Jianhua, Jiang Zhi....