Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Focus China

Werke aus der Sammlung Wemhöner

ZHAO Bandi » HAI Bo » ZHANG Dali » YANG Fudong » Josef Hoflehner » ZHANG Huan » Isaac Julien » Wang Qingsong » RongRong & inri » QIU Zhijie » & others

Exhibition: 25 Jul – 26 Sep 2021

Mönchehaus-Museum für moderne Kunst

Mönchestr. 1
38640 Goslar

05321-29570


www.moenchehaus.de

Tue-Sun 10-17

Zhao Bandi, Hai Bo, Lu Chao, Zhang Dali, Yang Fudong, Wei Guangqing, Josef Hoflehner, Zhang Huan, RongRong & Inri, Isaac Julien, Tang Maohong, Ta Men, Dong Mingguang, Yue Minjun, Yan Pei-Ming, Wang Quingsong, Xue Ruozhe, Wang Shugang, Ji Wenyu, Chen Xiaoyun, Chen Yu, Kexin Zhang, Qui Zhijie, Zuoxiao Zuzhou