Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Empty Seat: Chinese Conceptual Photography

WENG Fen » Fan Xi » YANG Yong » JIANG Zhi » Ji Zhou »

Exhibition: 29 Mar – 29 Apr 2017

Tang Contemporary Art

919/3, 5th Floor, Soi 19 Silom Rd.
10500 Bangkok

+66 (02)-630 1114


www.tangcontemporary.com

Tue-Sat 11-19

Weng Fen, Ji Zhou, Yang Yong, Jiang Zhi, Liu Yujia, Fan Xi, Amelie