Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Grain to Pixel: A Story of Photography in China

Adou » Felice Beato » Birdhead (Ji Weiyu and Song Tao) » HAI Bo » Song Chao » LUO Dan » XING Danwen » ZHUANG Hui » Li Jiahao » JIANG Jian » Geng Jianyi » DI Jinjun » WANG Jinsong » HAN Lei » HONG Lei » Maleonn (Ma Liang) » CHEN Man » Muge » WANG Ningde » JIANG Pengyi » Wang Qingsong » RONG Rong » & others

Exhibition: 6 Sep – 30 Nov 2015

Shanghai Centre of Photography (SCoP)

No. 2555-1 Longteng Dadao
Shanghai
Tue-Sun 10-17:30

Shanghai Centre of Photography (SCôP)

No. 2555-1 Longteng Ave
Shanghai

+86 21 -6428 9516


www.scop-sh.org

Tue-Sun 10:30-17:30