Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

Chine: génération vidéo

SONG Dong » ZHOU Fei » CAO Fei » ZHU Jia » ZHANG Peili » CHEN Shaoxiong » CUI Xiuwen » KAN Xuan » ZHOU Yi » LIANG Yue » XU Zhen » YANG Zhenzhong »

Exhibition: 14 Jan – 14 Mar 2004

Maison Européene de la Photographie

82 rue François Miron
75004 Paris

MEP - Maison Européenne de la Photographie

5/7 rue de Fourcy
75004 Paris

+33(0)1-44787500


www.mep-fr.org

Wed, Fri 11-20; Thu 11-22; Sat, Sun 10-20